Bảo hiểm xe ô tô 2015

Các loại hình bảo hiểm xe ô tô 2015 mà chủ xe có thể tham gia:

- Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.

- Bảo hiểm Tai nạn người ngồi trên xe và tai nạn lái phụ xe.

- Bảo hiểm Vật chất xe.

- Bảo hiểm tự nguyện Trách nhiệm dân sự của Chủ xe ôtô.

- Các điều khoản bảo hiểm bổ sung. 

Phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm

Phí bảo hiểm xe ô tô, Số tiền bảo hiểm, Mức trách nhiệm bảo hiểm được thoả thuận áp dụng theo biểu phí của PJICO ban hành đối với các loại hình bảo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Bảo hiểm xe ô tô 2015

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA

CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRÊN XE

 

Phạm vi bảo hiểm

PJICO nhận bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và Chủ hàng trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô, PJICO sẽ thanh toán cho Chủ xe số tiền mà Chủ xe phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe cho Chủ hàng.

 

Ngoài ra, PJICO còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

 

- Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá.

- Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.

Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

BẢO HIỂM TAI NẠN

NGƯỜI NGỒI TRÊN XE VÀ TAI NẠN LÁI, PHỤ XE

 

Đối tượng bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và tai nạn lái xe phụ xe

Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới (gọi chung là Người được bảo hiểm).

Phạm vi bảo hiểm:

Tai nạn người ngồi trên xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

Tai nạn lái, phụ xe: Thiệt hại về thân thể do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc

xe đó.

Bảo hiểm vật chất xe ô tô

Phạm vi bảo hiểm vật chất xe cơ giới

1. PJICO bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 

1.1  Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật,  đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới.

1.2  Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần …     

1.3  Mất toàn bộ xe trong các trường hợp: xe bị mất trộm, xe bị cướp.

 

2        Ngoài ra PJICO còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:

2.1  Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe   thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

2.2  Giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm xe ô tô.

 

Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thực tế của PJICO (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.